T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Terme Müftülüğü

08.11.2018

Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitim Site İçin TIKLAYINIZ...

Hizmet İçi Eğitim Programları

Tanıtım

1965 yılına kadar Başkanlığımızda, hizmet içi ve din eğitimi hizmetlerini münhasıran yürüten ve organize eden herhangi bir birim mevcut değildi. 1965 yılında, 633 Sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 6. maddesi ile ‘Dini Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi Başkanlığı’ kurulmuş, bu Dairenin bünyesinde yer alan “Olgunlaştırma Müdürlüğü” tarafından eğitim hizmetleri yürütülmeye başlamıştır.

 

​26.04.1976 tarihli ve 1982 Sayılı Kanun’da öngörülen teşkilat yapısı esas alınarak, 24.02.1978 tarihli ve 7/14656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu Birim, “Dini Hizmetler Dairesi Başkanlığı” ve “Olgunlaştırma Dairesi Başkanlığı” olarak iki ayrı daire halinde yeniden organize edilmiş, bu tarihten itibaren hizmet içi ve din eğitim hizmetleri müstakil bir birim tarafından yerine getirilmeğe başlanmıştır.

 

1984 yılında da, 190 sayılı “Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve 3046 sayılı “Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” gereğince bu Dairenin adı “Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiş ve Din Eğitimi, Hizmet İçi Eğitim ve Program Geliştirme Şubesi Müdürlükleri olarak üç ayrı şube şeklinde teşekkül ettirilmiştir.

 

01.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 13.07.2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6002 sayılı kanunla “Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü”ne dönüştürülmüştür.​

 

ilkeler ve hedefler

1- Personelin özgüvenini, iletişim ve sosyal katılım becerilerini geliştirmek, hoşgörü, kendini yenileme, hurafe ve bid’atlardan uzak ve dini yanılgıları düzeltmeye yatkınlık özelliklerini güçlendirmek.

2- Başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere, İslâm bilimleriyle ilgili temel kaynakları ve güncel çalışmaları kullanabilme becerisine sahip kılmak, edindiği bilgi ışığında dini konularda toplumun sorularına ve ihtiyaçlarına cevap verebilmesini sağlamak.

3- İslâm bilimlerini kendi terimleri ve özgün yöntemleri ile kavrayabilmelerini sağlamak.

4- Personelin din görevliliği hizmetini en güzel bir şekilde yapabilmesi için bunu sağlayacak temel becerilerini kazandırmak, zihinsel ve sosyal yetenek ve becerilerini geliştirmek.

5- İslâm düşüncesi ve medeniyetinin Tefsir, Hadis, Kelam, Fıkıh, Tasavvuf, İslam Ahlâkı gibi temel disiplinler ile ilgili bilgilerini geliştirmek, geliştirilen bilgilerin ve eğitim sürecinde kazandırılan becerilerin; yaşam içinde ve üst öğrenim yaşamında kullanılabilir bilgiler, birikimler olmasını sağlamak.

6- Problemler karşısında mantıkî tutarlılığa ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip kılmak, tarihi ve güncel dini oluşum ve akımları değerlendirebilmelerini sağlamak.

7- Personeli güncel dini sorunları çözümlerken Kur’an, Sünnet ve kültürel mirası birlikte değerlendirebilmelerini sağlamak.

8- Personeli demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı, sosyal katılım becerisi gelişmiş ve iletişim, rehberlik ve yorum yeteneğine sahip bireyler haline getirmek.

9- Meraklarını en yüksek düzeyde tutmak ve desteklemek , personelin ifade yeteneklerini geliştirmek.

10- Personeli başarıya yöneltmek ve en üst noktasına çıkmayı teşvik etmek.

11- Günlük yaşam içerisinde varolan ve günümüz dünyasını makro konuları/sorunları ile de ilişkilendirilmiş olmasını, böylece “din konusunun” günlük yaşamdan kopuk olmamasını ve halkın kendilerinden her konuda yararlanabilecekleri “problem çözme” yeteneklerinin gelişmesini sağlamak.

12- Dini konulara verilen önem kadar toplum bilimleri, davranış bilimlerine de (sosyal bilimlere) de önem vermek.

13- Personelini öğrenim ve yaşam için gerekli olan bilişim ve teknolojiyi bilgi ve becerileriyle donatmak.

14- Personeli din hizmetleri ve din bilimleri açısından çok yönlü gelişimlerini sağlamak, (din hizmetlerinde sorun çözme, din hizmetlerinde etkili iletişim, din hizmetlerinde rehberlik ve dini danışmanlık vb.)

15- Personelin dini estetik duyarlılıklarını ve ilgilerini artırmak (musiki, ebru, hat sanatı, tezhib, kat’ı vb.) gelişimlerini sağlamak ve pekiştirmek.

16- Personelin öğretim yaklaşımı ve amacının ezberci değil, sentezci olmasını ve bu doğrultuda personelin bilgilerini yorumlayarak yansıtmalarını sağlamak.

17- Öğrenmeyi kurumun fiziksel ortamının dışında da gerçekleştirebilmek, toplumsal sorumluluk duyarlılığı kazandırmak.

18- Personelin yabancı dilleri yaşam içinde kullanmalarını sağlamak​